Zoeken in webshop

Inloggen

Winkelwagen

 x 

Winkelwagen is leeg
De juiste golflengte

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van F.I.A.R. (vereninging van fabrikanten, importeurs op radiogebied). Gevestigd te Amsterdam.

1) Aanbieding

Alle bepalingen van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst en aanbieding tot het verrichten van leveringen en/of diensten, voor zover hiervan niet uitdrukkelijk schriftelijk door partijen wordt afgeweken.

Alle aanbiedingen, verkopen en leveringen, alsmede opgegeven prijzen en leveringstijden zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk wordt overeengekomen. Alle afbeeldingen, tekeningen, opgaven van maten en gewichten, kleuren etc. gelden slechts bij benadering. Tekeningen, berekeningen, fotokopieen, beschrijvingen, modellen, monsters en eventuele bescheiden en bijlagen, betrekking hebbende op een aanbieding worden geacht deel uit te maken van deze aanbieding en blijven ons eigendom. Zij mogen zonder uitdrukkelijke toestemming nimmer worden gekopieerd, aan derden worden getoond of afgegeven, bekend gemaakt of gebruikt worden en dienen op ons verzoek terstond te worden teruggegeven.

2) Opdracht

Een overeenkomst wordt geacht eerst tot stand te zijn gekomen, wanneer de opdracht door ons schriftelijk is bevestigd, dan wel met de levering een aanvang is gemaakt.

Afspraken met of toezeggingen door onze vertegenwoordigers of ondergeschikten zijn voor ons niet bindend, tenzij deze nadere afspraken of toezeggingen schriftelijk door ons zijn bevestigd.

3) Levering

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt de levering van goederen (binnen de maatdimensies GLS) met netto factuurbedrag boven € 250,- exclusief BTW, andere wettelijke verplichte toeslagen en verpakking, franco huis. Voor zendingen die buiten GLS maatdimensies vallen gelden andere verzendtarieven. Voor zendingen naar het buitenland geschiedt de levering franco grens, boot of vliegtuig, tegen vooruitbetaling.

4) Transportschade

Behoudens transportschade en/of manco's geschiedt verzending van goederen voor risico van de koper. Transportschade en/of manco's dienen door de afnemers onmiddelijk bij aankomst aan de vervoerder gemeld te worden met inachtneming van de daarvoor geldende aanwijzingen van de vervoerder. Indien de afnemer zich hieraan niet houdt, komt het risico van transportschade en van vermissing voor rekening van de afnemer.

5) Reclames, garantie, retourzendingen

Reclames kunnen slechts, indien zij uiterlijk binnen acht dagen na de levering schriftelijk te onzer kennis zijn gebracht, in behandeling worden genomen.

Indien aan een reclame na verloop van voormelde termijn aandacht wordt geschonken, geschiedt zulks geheel onverplicht zonder dat de koper daaraan enig recht kan ontlenen.

Goederen, ten aanzien waarvan binnen de garantietermijn wegens fabricage- of materiaalfouten een beroep op de garantie wordt gedaan, moeten met een duidelijke omschrijving van de klacht onmiddelijk franco aan ons worden opgezonden. De beoordeling of deze goederen al dan niet voor vervanging of vergoeding in aanmerking komen, berust uitsluiten bij ons, terwijl ontbinding van desbedreffende overeenkomst uit dezen hoofde is uitgesloten. Garantie geldt slechts binnen Nederland, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Op onderdelen, welke door ons van derden zijn betrokken, wordt nimmer meer garantie gegeven ten aanzien van gebreken, die geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van voorschriften, welke de overheid inzake de aard of de kwaliteit van toegepaste materialen heeft gesteld of zal stellen.

Zonder onze voorafgaande toestemming mogen goederen nimmer worden teruggezonden, zulks uitgezonderd het geval, dat onzerzijds niet is geleverd conform de aanbieding en koper de goederen niet alsnog wenst te behouden. Indien terugzending is of wordt toegestaan, worden de goederen slechts teruggenomen en wordt de koper voor hetgeen hem in rekening is gebracht slechts gecrediteerd (onder aftrek van 15% heropslagkosten), mist de goederen uiterlijk binnnen acht dagen na de afzending in onbeschadige toestand, in de originele verpakking en onder overlegging van de bijgesloten pakbon ons weer bereiken.

Garantie houdt nimmer meer in dan vervanging van het geleverde of terugbetaling van hetgeen voor de levering werd berekend.

6) Betaling, eigendomsvoorbehoud

Betaling dient te geschieden volgens overeenkomst en binnen de termijn, daarbij of op de factuur gesteld. Indien betaling niet binnen de overeengekomen of de factuur vermelde termijn plaatsvindt, is de koper rentevergoeding verschuldigd van 1 percent per maand, berekend over het openstaand factuurbedrag vanaf de dag waarop de betaling had dienen plaats te vinden tot aan de dag der algemene voldoening, zonder dat hiervoor enige voorafgaande aanmaning of ingebrekestelling vereist zal zijn.

Alle invorderingskosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die van de bank, van protest, retourwissel, deurwaarder en advocaat daaronder begrepen, zijn voor rekening van de koper.

Alle door ons geleverde goederen blijven tot op het moment van volledige betaing van al onze vorderingen, met inbegrip van renten en kosten- en in geval in rekening-courant wordt geleverd, tot op het moment van vereffening van het eventueel ten laste van de opdrachtgever komende saldo- ons eigendom. De opdrachtgeveris voor bedoelde volledige betaling c.q. vereffening niet bevoegd de goederen aan derden te verpanden of de eigendom daarvan over te dragen dan overeenkomstig zijn normale bedrijf of normale bestemming van de goederen. Bij overtreding hiervan wordt, welke de betalingskosten ook zullen zijn, de koopprijs terstond en ten volle op-eisbaar. Voorts wordt de opdrachtgever in dat geval geacht ons gemachtigd te hebben alle goederen terug te halen van de plaats waar zij zich bevinden.

7) Aansprakelijk, overmacht

Onze aansprakelijkheid is ten allen tijde uitdrukkelijk beperkt tot vervanging vanhetgeen ondeugdelijk werd afgeleverd of- te onzer keuze- tot terugbetaling van hetgeen voor het geleverde aan de koper in rekening werd gebracht. Elke vordering tot vergoeding van bedrijfschade of andere indirecte schade is uitgesloten. Koper vrijwaart ons voor eventuele aanspraken van derden tot vergoeding van kosten, schaden en interessen, die deze derden terzake van de uitvoering van de overeenkomst instellen tegen ons, en koper is gehouden ons schadeloos te stellen voor alle kosten, schaden en interessen, die uit rechtsvordering van derden voor ons kunnen ontstaan. Indien wij door of tengevolge van overmacht blijvend of tijdelijk verhinder worden in nakoming van de overeenkomst, kan onzerzijds van verdere levering worden afgezien zonder dat wij tot enige vergoeding van schade, zowel direchte als indirechte, gehouden zijn. Onder overmacht wordt uitdrukkelijk brand, werkstaking, transportmoeilijkheden en andere ernstige storingen in ons bedrijf of van onze leveranciers begrepen. Door overmacht verliest een eventueel boete-beding haar kracht.

8) Inbreuken op rechten van derden

Indien de koper ons opdraagt artikelen te vervaardigen naar tekeningen, modellen, monsters of andere van koper afkomstige aanwijzingen, neemt de koper de volle garantie op zich, dat door deze fabricage en/of levering van deze artikelen geen merk, octrooi, handelsmodel of enig ander recht van derden wordt aangetast. Indien een derde op grond van enig beweerd recht bezwaar maakt tegen de fabricage en/of levering van bovenbedoelde artikelen, zijn wij zonder meer gerechtigd terstond de fabricage en/of levering te staken en de vergoeding van de gemaakt onkosten benevens schadevergoeding van de koper te verlangen, zonder dat wij onzerzijds tot enige schadevergoeding jegens de koper gehouden zijn.

9) Geschillen, toepasselijk recht

Alle geschillen van welke aard ook, deze overeengekomst betreffende of daarmee verband houdende, welke tussen koper en ons mocht opkomen, zullen worden berecht door de rechter tot wiens competentie onze onderneming behoort, en volgens het Nederlandse recht, geldend voor het Koninkrijk in Europa.

9 december 1970 nr. 273/ 8 september 1981 nr. 212/ 2 oktober 1986 nr. 185 en daarna meerde keren aangepast.